Wet langdurige Zorg


De nieuwe wet ( Wlz) vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze nieuwe regelingen sluiten beter aan bij de zorgbehoeften van de cliënten. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de voorheen AWBZ gaan nu over naar de WMO en de zorgverzekeringswet. Kortom deze zorg gaat nu naar de gemeente. Het gaat hier bijvoorbeeld om begeleiding, dagbesteding, verzorging en verpleging aan huis. Als u al AWBZ zorg ontving dan geldt is er voor dit jaar een overgangsregeling van toepassing.

De Wlz is er voor mensen die de hele dag toezicht of intensieve zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen met een psychische stoornis. Hier in kunt u de keuze maken voor een PGB.

www.rijksoverheid.nl